ระบบ Memory และ I/O สำหรับ Microcontroller

นิพนธ์ สมิทธาพิพัฒน์ 37051513
วัลลภ อินทร์ฉ่ำ 37054863


สารบัญ

บทนำ

ระบบ Memory ของ 8051

RAM ภายในของ 8051

ระบบ I/O ของ 8051

พอร์ตอนุกรมของ 8051

บทสรุป

เอกสารอ้างอิง


[
บทเรียน ] [ 204471 ] [ รายวิชา ]
[ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ] [ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ] [ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ]