หัว<WBR>ข้อ<WBR>ราย<WBR>งาน

ไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล 8051

ชื่อ นายชาญกิจ อังสโวทัย 37052610
ชื่อ นายภิญโญ พงษ์โพธิ์ 37050978


สารบัญ

กล่าวนำ


         ปัจจุบันไมโครคอนโทรเลอร์ได้เข้ามามีบทบาทมากกับการควบคุมในงานอุตสาหกรรมการพัฒนาอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
อย่างต่อเนื่อง ผนวกกับเทคโนโลยีการผลิตที่วิวัตนาการมาเป็นหน่วยไมครอน นำไปสู่การสร้าง CHIP ที่มีขนาดเล็กและมาก
ด้วยคุณภาพ
        ไมโครคอนโทรเลอร์ 8051 เป็นCHIP ที่นิยมมากตัวหนึ่งที่ใช้ในงานควบคุมเนื่องจากความสามารถที่สูงและ ง่ายต่อการ
ใช้งาน ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานที่จะมีวิธีการอย่างไรในการดึงความสามารถของ CHIP มาให้ใช้เต็มที่เพื่อให้เกิดประสิทธิ
ภาพสูงสุด ซึ่งการที่รู้ถึงรายละเอียด และเรียนรู้สถาปัตยกรรมของ เป็นสิ่งแรกที่ต้องทำ ทางขณะผู้จัดทำหวังว่า web page ชุด
นี้จะทำให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำ 8051 ไมโครคอน โทรเลอร์ CHIP ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

[ บทเรียน ] [ 204471 ] [ รายวิชา ]
[ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ] [ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ] [ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ]