อาจารย์ผู้สอน

  รศ. ยืน ภู่วรวรรณ (สำนักบริการคอมพิวเตอร์)

จุดประสงค์

 • เพื่อให้นิสิตเข้าใจหลักทฤษฏีการเชื่อมต่อกับไมโครคอมพิวเตอร์
 • เพื่อให้นิสิตเข้าใจหัลกการพื้นฐานของทฤษฏีการเชื่อมต่อกับระบบไมโครโปรเซสเซอร์ การประยุกต์สวิตชิ่งไปใช้ในงานวัด วานควบคุม และงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
 • เพื่อให้เข้าใจอุปกรณ์สวิตช์ ตั้งแต่อุปกรณ์พื้นฐาน จนถึงอุปกรณ์สวิตช์กำลัง และการเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์
 • เพื่อประยุกต์งานควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
 • เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการออกแบบวงจร และประยุกต์ใช้งานควบคุม งานวัด และงานระบบอัตโนมัติ
 • เพื่อให้นิสิตสามารถติดตามความเคลื่อนไหว และแสวงหาความรู้ในเรื่องระบบควบคุมอัตโนมัติ
เอกสารอ้างอิง
 • เอกสารอ้างอิงจะนำเสนอเป็นเรื่อง ๆ
การสอบ
 • สอบกลางภาค ประมาณปลายเดือนอนกรกฏาคม
 • สอบย่อย เดือนสิงหาคม
 • สอบปลายภาค ในเดือนกันยายน
การให้คะแนน
 • สอบย่อย 10%
 • สอบกลางภาค 15%
 • สอบปลายภาค 50%
 • รายงานและโครงงาน 25%
Course Outline
ทบทวนระบบไมโครคอมพิวเตอร์
 • ไมโครโปรเซสเซอร์ ระบบบัส อินพุตเอาท์พุต หน่วยความจำ การเชื่อมต่อระบบพื้นฐานทางด้านอินพุตเอาท์พุต อินเทอร์รัพต์และการ polling ระบบสัญญาณการเชื่อมต่อ และสัญญาณรบกวน
  การเชื่อมต่ออุปกรณ์สวิตชิ่ง
 • สวิตชิ่งลอจิก ด้วย Mechanical Switch
 • สารกึ่งตัวนำ - ไดโอด ทรานซิสเตอร์ มอสเฟต
 • สารกึ่งตัวนำ - SCR และกลุ่มไทริสเตอร์

  การเชื่อมต่อควบคุมไฟฟ้ากำลังด้วยอุปกรณ์สวิตชิ่ง
 • เครื่องจ่ายไฟฟ้า, Power Regulator
 • Switching Regulator Power Supply
 • Inverter
 • Converter
 • Application of Inverter, Converter - UPS, Motor Control

  อุปกรณ์ Sensor
 • Mechanical and Physical Sensor
 • Temperature and Pressure Sensor
 • Sensor วัดตำแหน่งอื่นๆ V, I, Flow, pH, etc.

  หลักการการแปลงสัญญาณ
 • Analog to Digital
 • Digital to Analog

  ระบบควบคุมอัตโนมัต
 • ระบบควบคุมแบบ start, stop, PD
 • ระบบควบคุมแบบ PID
 • ระบบควบคุมแบบ Feed back และ การคำนวณ stability

  Microcontroller
 • สถาปัตยกรรมทั่วไปของ Microcontroller
 • Microcontroller MCS-51
 • Microcontroller 68HC05
 • Microcontroller 68HC11
 • Microcontroller กลุ่มพิเศษอื่นๆ

  การเชื่อมต่อ Microcontroller
 • ระบบ Memory, I/O
 • การ Interrupt และการออกแบบ

  ตัวอย่างการออกแบบระบบควบคุม
 • การควบคุมแบบ start, stop (แสดงทั้ง hardware/software)
 • การควบคุมแบบ PD (แสดงทั้ง hardware/software)
 • การควบคุมแบบ PID (แสดงทั้ง hardware/software)

  Robot
 • ตัวอย่าง Robot - Micromouse

  ตัวอย่าง
 • ระบบเตือนภัยจากผู้บุกรุก
 • ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

 • [ 204471 ] [ รายวิชา ]

  [ ภาควิชาวิศวกรรคอมพิวเตอร์ ] [ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ] [ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ]