กลุ่มคำสั่งของ Z-80 มีถึง 158 คำสั่ง โดยคำสั่งส่วนหนึ่งเป็นคำสั่งที่มีใน 8080 (78 คำสั่ง) คำสั่งเหล่านี้แบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้ดังนี้
 
 กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการโหลดข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนที่อยู่ข้อมูล 
 กลุ่มคำสั่งในการค้นหาข้อมูล และเคลื่อนย้ายข้อมูลเป็นกลุ่ม 
 กลุ่มคำสั่งในการกระทำทางคณิตศาสตร์ 
 กลุ่มคำสั่งในการเลื่อนข้อมูลเป็นวงรอบและชิฟท์ 
 กลุ่มคำสั่งในการทดสอบเซทและรีเซทบิทต่างๆของข้อมูล 
 กลุ่มคำสั่งในการอ้างถึงโปรแกรมย่อย 
 กลุ่มคำสั่งเกี่ยวข้องกับอินพุท-เอาท์พุท 
 กลุ่มคำสั่งควบคุมการทำงานของ CPU 
 
 
ตารางสรุปคำสั่งกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
 
 
หนังสืออ้างอิง:
        ยืน ภู่วรวรรณ, วัฒนา เชียงกูล : ไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ (Z-80 Microprocessor) , SE-ED