จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล

Go to English version.

ผมทำงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงทฤษฎี โดยมีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับอัลกอริทึมบนกราฟและเครือข่าย (graph and network algorithms), อัลกอริทึมเชิงประมาณ (approximation algorithms), และทฤษฎีการเรียนรู้เชิงคำนวณ (computational learning theory)

ผมสังกัดกลุ่มวิจัยเชิงทฤษฎี

Quick links: my blog, my tumblr, my twitter, my twitpic photos

งานวิจัย

งานสอน

 • อดีต
  • 204313 Algorithms: 48, 50, 51 (with vdo clips), 52
  • 01204213 Theory of computation: 51
  • 01204223 Practicum in Computer Engineering (สอนกับ อ.ชัยพร ใจแก้ว): 51, 52
  • 204512 Graduate algorithms: 46, 47, AIT-47, 48, 49, 50
  • 204435 Programming Language Concepts: 49, 50, 52
  • 219343 Sofware verification and validation (software testing): 48, 49, 50, 51
  • 204211 Discrete Mathematics: 47
  • 204214 Data structures and algorithms II: 46
  • 204212 Data structures and algorithms I: 46
  • 204111 Computer and Programming: 52

งานเขียน (อดีต)

ลิงก์อื่น ๆ

ติดต่อ

จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพ 10900

หมายเลขโทรศัพท์: 02-942-8555 ext 1427
อีเมล์: jittat is my username and i am using gmail.

start.txt · Last modified: 2016/02/18 08:37 by jittat
 
 
©2008 Another cool website by 80KV