204212 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม I


ผู้สอน: จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล
หมู่ 1: จ. 13:30-15 อ. 9:30-11 ห้อง 1102
หมู่ 401: อ. พฤ. 13-14:30 ห้อง 3204

เวลาเข้าพบ: พ. 10:30-12:30 พฤ. 10-12 และเวลาอื่นๆ ตามนัด
ห้องพัก 1305 เบอร์ต่อภายใน 1425
email: jtf@ku.ac.th


ประกาศ

รายละเอียด

วิชานี้มีเป้าหมายหลักเพื่อให้นิสิตได้รู้จักโครงสร้างข้อมูลแบบพื้นฐานต่างๆ สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงสร้างข้อมูลได้ และเลือกใช้โครงสร้างข้อมูลเหล่านั้นได้เหมาะสมกับความต้องการ. เป้าหมายอีกประการหนึ่งของการเรียนวิชานี้ก็คือการฝึกให้นิสิตได้ฝึกหัดเขียนโปรแกรมอีกด้วย.

ประกาศวิชา หมูที่ 1 หมู่ที่ 401

การบ้าน

ทั้งหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 400 ให้ส่งการบ้านที่ หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 400

บันทึกการบรรยาย

เอกสารเหล่านี้มีไว้เพื่อความสมบูรณ์และสะดวกกับนักเรียนในการอ่านเพิ่มเติม. การอ่านเอกสารมิใช่เครื่องทดแทนการเข้าห้องเรียน.
ครั้งที่ เนื้อหา เอกสาร เอกสารเพิ่มเติม
1 บทนำ: quadtree และ สมุดโทรศัพท์ [.ps] [.pdf]
2 ประโยคสัญลักษณ์แบบ postfix [.ps] [.pdf] K&R บทที่ 1
3 โครงสร้าง อาร์เรย์ และพอยน์เตอร์ [.ps] [.pdf]
4 อินเตอร์เฟส [.ps] [.pdf]
5 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม [.ps] [.pdf] M&S Sec. 1.2
6 การมองภาพรวมและการซ่อนรายละเอียดใน C++ [.ps] [.pdf] M&S Sec. 2.1-2.2
7 ภาษาซี: อาร์เรย์ ข้อความ และพอยน์เตอร์ [.ps] [.pdf]
8 ตัวแปรแบบไดนามิค [.ps] [.pdf] C++ features: value sematics pp.53-54.
class and parameters---reference and const Sec. 2.4.
pointers and dynamic arrays Ch. 4.
9 ตัวอย่าง: การจัดเรียงแบบแทรก [.ps] [.pdf]
10 ลิงค์ลิสต์ (และการเขียนใน C++) [.ps] [.pdf]
11 Iterators [.ps] [.pdf]
12 ลิงค์ลิสต์ (และการเขียนใน C) [.ps] [.pdf]
13 Iterators และ templates [.ps] [.pdf]
14 ลิงค์ลิสต์ใน C: ตัวอย่าง [.ps] [.pdf]
15 ทบทวนข้อมูลแบบโครงสร้างและอาร์เรย์หลายมิติ [.ps] [.pdf]
16 แสต็กและคิว [.ps] [.pdf]
17 การเรียกตัวเอง [.ps] [.pdf]
18 โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ [.ps] [.pdf]
19 ลิงค์ลิสต์บนอาร์เรย์ [.ps] [.pdf]
20 ความลึกของต้นไม้และคิวที่มีลำดับชั้น [.ps] [.pdf]
21 กราฟและการค้นหาในกราฟ [.ps] [.pdf]
22 Minimum spanning tree และโครงสร้างข้อมูล union-find [.ps] [.pdf]
หมายเหตุ: เอกสารที่ใช้สำหรับหมู่เรียนทั้งสองอาจจะแตกต่างกันบ้างในบางครั้ง สีในตารางจะระบุว่าเอกสารชุดใดใช้สำหรับหมู่เรียนใด
ทั้งสองหมู่ สีขาว
เฉพาะหมู่ 1 สีฟ้า
เฉพาะหมู่ 401 สีเขียว

เอกสารเพิ่มเติม

รายละเอียดทางเทคนิค