จเร เลิศสุดวิชัย (Charay Lerdsudwichai)

Home
Teaching
Publications
Research
Looking for Senior Proj IS or Thesis
Related Links
Miscellaneous

ผศ. ดร. จเร เลิศสุดวิชัย (Asst . Prof. Charay Lerdsudwichai, Ph.D.)

สถานที่ติดต่อ
ห้อง 308 อาคาร 15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-942-8555 ต่อ 1413
โทรสาร 02-579-6245
อีเมล์ jan@ku.ac.th

ตำแหน่งปัจจุบัน
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
-หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การศึกษา
-Ph.D. (Electrical and Computer Engineering) 2548 U. of Miami
-MS. ECE (Electrical and Computer Engineering) 2542 U. of Miami
-วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2533 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอับหนึ่ง 2531 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานที่ผ่านมา

-ออกแบบเครื่องต้นแบบ พจนานุกรมมือถือภาษาไทย/อังกฤษ เครื่องแรกของประเทศไทย (หัวหน้าทีมพัฒนาและออกแบบ)
รางวัลชมเชย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 2535


-เครือข่ายระบบพยากรณ์โรคใบไหม้ของข้าว
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 255 ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร รางวัลประกาศเกียรติคุณ โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดเยี่ยม ทจย์สุิรรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร เลิศสุดวิชัย
นายวิชิต ศิริสันธนะ

สาขาที่สนใจ
-Image Processing and Machine Vision
-Microprocessor and Embeded System


Will code HTML for food!!

เศรษฐกิจปีนี้ ของพวกเรา Programmer หรือเปล่า?