ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

517 312 Computer Architecture

 

 

กล่าวถึงระบบคอมพิวเตอร์ วงจรดิจิตัล การแทนค่าข้อมูลและวิธีการเชิงเลขคณิต หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำแบบเชิงชั้น

 และการจัดการหน่วยควบคุมและไมโครโปรแกรมหน่วยรับและหน่วยแสดงผล พิจารณาระบบที่สมบูรณ์พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

แนวโน้มของสถาปัตยกรรมชั้นสูง

 

จำนวนหน่วยกิต                  3(3-0-6)

อาจารย์ผู้สอน                     . ดร. จันทนา จันทราพรชัย

                 


แผนการสอน

 

 

หัวข้อ

ชั่วโมง

1

Introduction

-         Nature of computing

-         Limitation of computers

-         Evolutions of computers

-         Processor architecture

3

2

Performance and Cost

3

3

Instruction Set Design and Processor Basic

-         CPU organization

-         Data representation

-         Instruction set & formats, addressing modes 

 

9

4

Computer Arithmetic  and ALU

-         Fixed point arithmetic : additon, subtraction, multiplication, division

-         Arithmetic logic units: combinational ALU and sequential ALU

-         Floating point-arithmetic

9

5

Data Path and Control design

-         Introduction, Hardwired control VS. Microprogram

-         Hardwired control example

-         Microprogram control example

6

6

Introductio to Pipelining

3

7

Memory organization

-         Memory devices and characteristics

-         Memory system and hierarchies

-         TLB, virtual memory, address translation, memory allocation

-         Cache organization: direct mapping, set associative, fully associative

6

8

System organization

-         Bus control

-         I/O and system control, DMA interrupts

3

9

Advanced topics

3

 

รวมชั่วโมงบรรยาย

45

การประเมินผล    สอบ 2 ครั้ง

                 สอบกลางภาค                                     40 %

สอบปลายภาค                                     50 %

การบ้านและรายงาน                            10 %

 

หนังสืออ่านประกอบ 

-         Hennessy   John, 2005, Computer Organization and Design, 2nd Edition, MKP

-         Stallings William, 2000, Computer Organization and architecture, 5th Edition, Prentice Hall.

-         .Hayes John P. , 1998,  Computer Architecture and Organization , 3rd Edition McGraw Hill.