Tag Archives: template

[บันทึก] เว็บน่าสนใจเกียวกับการใช้ latex ภาษาไทย

ได้อ่านข่าว เกี่ยวกับ เรื่องข้อกำหนดแบบฟอร์มของการจัดพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซึ่งจับใจความได้ว่า บัณฑิตวิทยาลัยน่าจะเพิ่มทางเลือกของ platform/software/font ให้แก่นิสิต/นักศึกษา เพื่อใช้การพิมพ์วิทยานิพนธ์ platform ที่น่าสนใจตัวหนึ่งที่นิยมใช้ในการพิมพ์บทความวิชาการ หรือพิมพ์วิทยานิพนธ์ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ได้แก่ โปรแกรม latex ซึ่งจะมี template, โปรแกรมสนับสนุน และพิมพ์สมการคณิตศาสตร์ได้โดยง่าย สวยงาม ตัวอย่างของเว็บไซต์ที่แนะนำการใช้ latex สำหรับภาษาไทย เช่น Thai LaTex and MATLAB เว็บไซต์คุณเทพพิทักษ์ แห่ง linux.thai.net คุณ cholwich – คนใช้ latex คุณ Chrisada – การใช้ thai latex เว็บ ./bpasu – XeTex เว็บ BioLaw.de – tag: latex ผศ. ดร. ประมวล  สุธีจารุวัฒน –… Read More »