Tag Archives: ricoh

การเพิ่ม UserCode สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบ cups ที่ต้องการตรวจสอบรหัสก่อนจะพิมพ์

การใช้งานเครื่องพิมพ์ที่ต้องการยืนยันรหัสก่อนที่จะพิมพ์ ผู้ใช้งานจะต้องกรอกค่ารหัส เช่น 1235 เข้าไปในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ เพื่อจะให้ขณะที่ส่งพิมพ์จะได้แนบรหัสนี้ไปด้วย จะทำให้เครื่องพิมพ์สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่า เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้พิมพ์ได้ แต่ในบางกรณีไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ที่เราดาวโหลดมาติดตั้งจะไม่มีช่องของการกรอกนี้ขึ้นมาให้ใส่ค่า ในหลายๆ ครั้งจึงเป็นความยากลำบากของผู้ใช้อย่างมากที่จะหาทางกรอกค่า UserCode เข้าไปในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ซึ่งการใช้งาน cupsd จะมีคำสั่ง lopoptions ที่ให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่า Options ต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ไดๆ ได้ผ่านทาง command line ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ต้องการใส่ Option: UserCode ด้วยค่า 1235 ให้แก่เครื่องพิมพ์ GRAD_Office จะสามารถใช้คำสั่ง lpoptions -p GRAD_Office -o UserCode=1235 ระบบที่ใช้งาน cupsd และสามารถใช้ lpoptions ได้ คือ ระบบ Unix/Linux/macOS รายละเอียดของที่มาคือ http://my-random-solutions.blogspot.com/2013/08/how-to-set-default-user-code-using-linux.html