Version 1.0.0
Download 9
Total Views 23
Stock
File Size 6.05 MB
File Type pptx
Create Date 25/06/2015
Last Updated 25/06/2015
Enter Correct Password to Download

The Development of
DOA’s e-Permit & e-Certificate with NSW Interface
โครงการพัฒนาระบบการออกใบรับรองและใบอนุญาต
เพื่อประกอบการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรและรองรับการเชื่อมโยงกับกรมศุลกากร