Version 1.0.0
Download 20
Total Views 74
Stock
File Size 3.86 MB
File Type pptx
Create Date 29/05/2015
Last Updated 29/05/2015
Enter Correct Password to Download

ตัวอย่าง

การประยุกต์กรอบแนวทางด้านสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อการจัดทำ

แผนแม่บทการพัฒนาระบบ

National Single Window ระยะที่ ๒ ประเทศไทย

เพื่อการอำนวยความสะดวกทางการค้า
ให้กับผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดอาเซียน และตลาดโลก