ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Master of Engineering Program in Computer  Engineering
ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ :  วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม :  Master of Engineering (Computer Engineering)
ชื่อย่อ :  M.Eng. (Computer Engineering)โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต
– สัมมนา 2 หน่วยกิต
– วิชาเอกบังคับ 8 หน่วยกิต
– วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ข. วิชารอง ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

  • 01204512 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
  • 01204591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2(1-3-4)
  • 01204597 สัมมนา 1
  • วิชาเอกเลือก 3

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

  • 01204521 สถาปัตยกรรมระบบดิจิทัล 3(3-0-6)
  • 01204597 สัมมนา 1
  • วิชาเอกเลือก 6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

  • 01204599 วิทยานิพนธ์ 3
  • วิชาเอกเลือก 6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

  • 01204599 วิทยานิพนธ์ 9

หมายเหตุ จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฎิบัติการ–ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)