โครงสร้างหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Doctor of Philosophy Program in Computer Engineering

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Computer Engineering)
ชื่อย่อ : Ph.D. (Computer Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
– สัมมนา 4 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
– วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต

แบบ 1.2

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
– สัมมนา 6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
– วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

แบบ 2.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
– สัมมนา 4 หน่วยกิต
– วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต
– วิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 

 

แผนการศึกษา

แบบ 1.1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

 • 01204691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) (ไม่นับหน่วยกิต)
 • 01204697 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 8

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 • 01204697 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 8

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

 • 01204697 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 • 01204697 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 9

แบบ 1.2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

 • 01204691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) (ไม่นับหน่วยกิต)
 • 01204697 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 7

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

 • 01204697 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 7

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

 • 01204697 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 8

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 • 01204697 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 8

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

 • 01204697 สัมมนา 1
 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 7

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 • 01204697 สัมมนา 1
 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 7

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 7

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 7

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 

 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 7

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 

 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 7

แบบ 2.1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 • 01204691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 • 01204697 สัมมนา 1
 • วิชาเอกเลือก 6

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 • 01204697 สัมมนา 1
 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 8
 • วิชาเอกเลือก 3

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 • 01204697 สัมมนา 1
 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 8

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 • 01204697 สัมมนา 1
 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 8

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 4

 


หมายเหตุ จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฎิบัติการ–ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)