ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)
ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)
ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Software and Knowledge Engineering)
ชื่อย่อ :  B.Eng. (Software and Knowledge Engineering)

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

โครงสร้างของหลักสูตร

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
  • วิชาเฉพาะบังคับ 88 หน่วยกิต
  • วิชาเฉพาะเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รายวิชาที่เปิดสอน