รายชื่อวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี

01204111 — คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม (Computer and Programming)
01204112 — เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิศวกร (Information Technology for Engineers)
01204211 — คณิตศาสตร์เต็มหน่วย (Discrete Mathematics)
01204212 — แบบชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา  (Abstract Data Types and Problem Solving)
01204213 — ทฤษฎีการคำนวณ (Theory of Computation)
01204214 — ปฏิบัติการการแก้ปัญหา (Problem Solving Laboratory)
01204215 — ปฏิบัติการการโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming Laboratory)
01204222 — การออกแบบระบบดิจิทัล  (Digital Systems Design)
01204223 — การฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Practicum in Computer Engineering)
01204224 — ปฏิบัติการวงจรตรรก (Logic Circuit Laboratory)
01204225 — สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture and Organization)
01204312 — ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ (Probability Theory and Statistics for Computer Engineers)
01204313 — การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี (Algorithm Design and Analysis)
01204314 — สถิติสำหรับการประยุกต์ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Statistics for Computer Engineering Applications)
01204322 — ระบบฝังตัว (Embedded System)
01204323 — การออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบไมโครโปรเซสเซอร์  (Microcontroller and Microprocessor System Design)
01204324 — ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Laboratory)
01204325 — การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communication and Computer Networks)
01204331 — ส่วนต่อประสานซอฟต์แวร์ระบบ (System Software Interface)
01204332 — ระบบปฏิบัติการ  (Operating Systems)
01204341 — วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
01204342 — การจัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Managing Software Development)
01204351 — ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)
01204352 — กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Laws and Ethics in Information Technology)
01204371 — เทคนิคการแปลงในการประมวลผลสัญญาณ (Transform Techniques in Signal Processing)
01204399 — การฝึกงาน (Internship)
01204411 — การคำนวณเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Computation)
01204421 — เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)
01204422 — ปฏิบัติการเครือข่ายและการตั้งค่าพื้นฐาน (Basic Networks and Network Configuration Laboratory)
01204423 — สถาปัตยกรรมเคอร์เนลเครือข่ายและการประยุกต์ใช้งาน (Network Kernel Architectures and Implementation)
01204424 — การออกแบบดิจิทัลอัตโนมัติ (Digital Design Automation)
01204425 — การโปรแกรมระบบอินเทอร์เน็ต  (Internet System Programming)
01204426 — ปฏิบัติการเครือข่ายและการตั้งค่าขั้นสูง (Advanced Network and Network Configuration)
01204427 — ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Computer System and Network Security)
01204428 — ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัวแบบไร้สาย (Wireless Embedded Systems)
01204429 — เครือข่ายไร้สายและการจำลองเครือข่าย (Wireless Networks and Simulation)
01204432 — การออกแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Design)
01204433 — การแปลภาษาโปรแกรม (Programming Language Translation)
01204434 — ระบบคำนวณแบบขนานและแบบกระจาย (Parallel and Distributed Computing Systems)
01204435 — มโนทัศน์ภาษาโปรแกรม (Programming Language Concepts)
01204451 — การออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database Systems Design)
01204452 — การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management)
01204453 — การค้นคืนและการทำเหมืองข้อมูลเว็บ (Web Information Retrieval and Mining)
01204454 — การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Management of Technology and Innovation)
01204455 — เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (Web Services Technology)
01204461 — ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
01204462 — ระบบผู้ชำนาญการเบื้องต้น (Introduction to Expert Systems)
01204463 — การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น (Introduction to Natural Language Processing)
01204465 — การทำเหมืองข้อมูลและการค้นพบความรู้เบื้องต้น (Introduction to data mining and knowledge discovery)
01204471 — การเชื่อมต่อกับไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer Interfacing)
01204472 — การคำนวณเชิงตัวเลข (Numerical Computation)
01204473 — ระบบเมคาทรอนิกส์และการควบคุม (Mechatronic System and Control)
01204481 — คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขั้นพื้นฐาน (Foundations of Computer Graphics)
01204482 — การโต้ตอบระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ (Computer-Human Interfaces)
01204483 — การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล (Digital image processing)
01204484 — การผลิตเกมดิจิทัล (Digital Game Production)
01204490 — สหกิจศึกษา (Co-operative Education)
01204495 — การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering Project Preparation)
01204496 — เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Selected Topics in Computer Engineering)
01204497 — สัมมนา (Seminar)
01204498 — ปัญหาพิเศษ (Special Problems)
01204499 — โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering Project)

 


รายชื่อวิชาพร้อมคำอธิบาย

 

01204111 — คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม

หน่วยกิต: 3(2-3-6)

โครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาระดับสูง การฝึกปฏิบัติการโปรแกรมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

Basic structure of modern computer systems; data representation in computers; algorithmic problem solving; program design and development methodology; introductory programming using a high-level programming language; programming practice in computer laboratory.

 

01204112 — เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิศวกร (Information Technology for Engineers)

หน่วยกิต: 1(0-2-1)

การเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้การชี้แนะและควบคุมของอาจารย์เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ประเภทของซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ การติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ การใช้ซอฟต์แวร์ สำหรับสำนักงานทั่วไป เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเตอร์เน็ตระบบสารสนเทศ และระบบจัดการฐานข้อมูล การดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ด้านวิศวกรรม

Self–learning course from electronic sources; under supervision of the instructors in the topics of computer architecture; data storage in computer system; computer software classification; computer software installation and usage; office software usage, computer network; internet surfing, information and database management system; basics in computer maintenance; applications of computer in engineering fields.

 

01204211 — คณิตศาสตร์เต็มหน่วย (Discrete Mathematics)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

เซต ลำดับ และฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์ การเติบโตของฟังก์ชัน วิธีการพิสูจน์และอุปนัยวิธีทางคณิตศาสตร์ นิยามและขั้นตอนวิธีแบบเรียกซ้ำ วิธีการนับและความสัมพันธ์แบบปรากฏซ้ำ ความสัมพันธ์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีกราฟ

Sets, sequences, and functions; logic; the growth of functions; methods of proof and mathematical induction; recursive definitions and algorithms; counting methods and recurrence relations; relations; introduction to graph theory.

 

01204212 — แบบชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา  (Abstract Data Types and Problem Solving)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

ข้อมูลชนิดนามธรรมพื้นฐาน กองเรียงทับซ้อน แถวคอย รายการต้นไม้ และกราฟ การสร้าง ข้อมูลนามธรรม ขั้นตอนวิธีพื้นฐานสำหรับแก้ปัญหา ได้แก่ เทคนิคการแบ่งแยกเพื่อเอาชนะ วิธีเชิง­ฮิวริสติก การวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี

Abstract Data Types: stack, queues, lists, trees, and graphs; data abstraction; basic algorithms for problem solving: divide-and-conquer, heuristic methods; analysis of algorithm complexity.

 

01204213 — ทฤษฎีการคำนวณ (Theory of Computation)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

พื้นฐาน: 01204211

ออโตมาตาจำกัดเชิงกำหนดและเชิงไม่กำหนด ภาษาและไวยากรณ์แบบปรกติ ออโตมาตาแบบกดลง และไวยากรณ์ไม่พึ่งบริบท เครื่องจักรทัวริงและการคำนวณได้ ลำดับชั้นของชอมสกี การคำนวณไม่ได้ และปัญหาที่ตัดสินไม่ได้

Deterministic and non-deterministic finite automata; regular languages and regular grammars; pushdown automata and context-free grammars; Turing machines and computability; the Chomsky hierarchy; uncomputability and undecidable problems.

 

01204214 — ปฏิบัติการการแก้ปัญหา (Problem Solving Laboratory)

หน่วยกิต: 1(0-3-2)

การพัฒนาทักษะ การออกแบบโครงสร้างข้อมูล และขั้นตอนวิธี การแก้ปัญหาด้วยการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Skill development; design of data structure and algorithm; problem solving by computer programming.

 

01204215 — ปฏิบัติการการโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming Laboratory)

หน่วยกิต: 1(0-3-2)

แบบแผนในด้านการโปรแกรมเชิงวัตถุและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภาวะนามธรรมแบบโพรซีดูรอล กลไกกรณียกเว้น ภาวะนามธรรมแบบข้อมูล ลำดับชั้นของชนิดข้อมูล ภาวะนามธรรมโดยให้เป็นได้หลายรูปแบบ แบบแผนในการออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ

Object-oriented paradigm and software engineering; procedural abstraction; exception mechanisms; data abstraction; type hierarchy; polymorphic abstraction; object-oriented design patterns.

 

01204222 — การออกแบบระบบดิจิทัล  (Digital Systems Design)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

ระบบดิจิทัลพื้นฐาน พีชคณิตแบบบูล เทคนิคการออกแบบทางดิจิทัล ลอจิกเกต การลดขนาดตรรกะให้เล็กที่สุด วงจรเชิงประสมมาตรฐาน วงจรเชิงลำดับ ฟลิป-ฟล็อปวงจรเชิงลำดับแบบประสานเวลาและแบบไม่ประสานเวลา พีแอลเอ รอม และแรม วงจรคำนวณ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางตรรกะ

Basic digital systems; boolean algebra; digital design techniques; logic gates; logic minimization; standard combinational circuits, sequential circuits; flip-flops; synchronous and asynchronous sequential circuits; PLA, ROM, and RAM; arithmetic circuits; computer-aided logic design.

 

01204223 — การฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Practicum in Computer Engineering)

หน่วยกิต: 1(0-3-2)

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและการติดตั้งระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ การใช้ การซ่อมบำรุงและพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ การโปรแกรมในระดับฮาร์ดแวร์ เครื่องมือเพื่อออกแบบลายวงจร และการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน กระบวนการสร้างแผ่นพิมพ์ลายวงจร การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

Personal computer components and installation of a modern operating system; use, maintenance, and software development on a modern operating system; hardware-level programming; tools for designing and manufacturing process of printed circuit board; assembling basic electronic circuit boards.

 

01204224 — ปฏิบัติการวงจรตรรก (Logic Circuit Laboratory)

หน่วยกิต: 1(0-3-2)

พื้นฐาน: 01204222

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 01204222

Laboratory works related to the topics in 01204222.

 

01204225 — สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture and Organization)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

พื้นฐาน: 01204222

พื้นฐานสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างและองค์ประกอบหน่วยความจำ การเชื่อมต่อและการสื่อสาร ภาษาแอสเซมบลี อุปกรณ์ต่อเสริม องค์ประกอบและการออกแบบหน่วยประมวลผลกลาง ประสิทธิภาพและการเพิ่มสมรรถนะ แบบจำลองระบบแบบกระจาย ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์

Basic of computer architecture; computer arithmetic; memory system organization and architecture; interface and communication; assembly language; device subsystems; processor system design and organization of CPU; performance and enhancements; distributed system models; computer architecture and organization laboratory.

 

01204312 — ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ (Probability Theory and Statistics for Computer Engineers)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

พื้นฐาน: 01417168

ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ความเป็นอิสระของเหตุการณ์ ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันการแจกแจงและความหนาแน่น ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่มเดียว ตัวแปรสุ่มหลายตัว การดำเนินการกับตัวแปรสุ่มตัวเดียวและหลายตัว กฎของจำนวนเลขขนาดใหญ่ ทฤษฎีจำกัดช่วงกลาง กระบวนการสุ่ม สถิติพื้นฐาน การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง การประเมินตัวแปร การทดสอบสมมติฐาน การประยุกต์กับปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Probability; conditional probability and independence of events; random variables; distribution and density functions; functions of one random variable; multiple random variables; operations on one and multiple random variables; laws of large numbers; central limit theorem; random processes; basic statistics; parameter estimates; hypothesis testing; application to computer engineering problems.

 

01204313 — การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี (Algorithm Design and Analysis)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

พื้นฐาน: 01204211 และ 01204212

การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี ความถูกต้องของขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ความซับซ้อน ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ เทคนิคการแบ่งแยกเพื่อเอาชนะ การโปรแกรมแบบพลวัต ปัญหาเชิงการจัดปัญหากราฟ ปัญหาแบบสมบูรณ์เอ็นพี

Design and analysis of algorithms; correctness of algorithms; complexity analysis; greedy algorithms; divide-and-conquer techniques; dynamic programming; combinatorial problems; graph problems and NP-complete problems.

 

01204314 — สถิติสำหรับการประยุกต์ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Statistics for Computer Engineering Applications)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

พื้นฐาน: 01204312

สถิติเชิงพรรณนาและอนุมานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กระบวนการสุ่ม สถิติแบบมีและไม่มีพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การสร้างแบบจำลอง วิธีการออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเภท วิธีการอนุมานแบบเบย์เซียน

Descriptive and inferential statistics in computer engineering; sampling; parametric and non-parametric statistics; hypothesis testing; modeling; experimental design; analysis of variance; analysis of categorical data; Bayesian inference.

 

01204322 — ระบบฝังตัว (Embedded System)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

ไมโครคอนโทรลเลอร์แบบฝังตัว โปรแกรมแบบฝังตัว ระบบปฏิบัติการเวลาจริง การคำนวณพลังต่ำ การออกแบบระบบเชื่อถือได้ วิธีการออกแบบเครื่องมือเสริม หน่วยประมวลผลแบบฝังตัวหลายหน่วย ระบบฝังตัวบนเครือข่าย การเชื่อมต่อและระบบสัญญาณผสม

Embedded microcontrollers; embedded programs;    real-time operating systems; low-power computing; reliable system design; design methodologies; tool support; embedded multiprocessors; networked embedded systems; interfacing and mixed-signal systems.

 

01204323 — การออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบไมโครโปรเซสเซอร์  (Microcontroller and Microprocessor System Design)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

พื้นฐาน: 01204225

พื้นฐานการออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี ดิจิทัลขาเข้าและขาออก วงจรเวลา วงจรสุนัขยาม และ การขัดจังหวะ การโปรแกรมภาษาชั้นสูง บัสของไมโครคอนโทรลเลอร์และไม­โครโปร­เซสเซอร์ การจัดการหน่วยความจำ การเชื่อมต่อกับหน่วยเก็บข้อมูล การเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์   การสื่อสาร การเชื่อมต่อแบบอนาลอก

Basic of microcontroller and microprocessor system design; assembly language programming; digital I/O; timer; watchdog and interrupt; high-level language programming; microcontroller and microprocessor bus; memory management; storage interfaces; human- computer interfaces; communication; hardware description language; analog interfaces.

 

01204324 — ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Laboratory)

หน่วยกิต: 1(0-3-2)

พื้นฐาน: 01204225

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 01204225

Laboratory works related to the topics in 01204225.

 

01204325 — การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communication and Computer Networks)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลและมาตรฐานระบบเปิด สื่อนำสัญญาณ การส่งข้อมูลในชั้นกายภาพ การควบคุมในระดับเชื่อมโยงข้อมูล เทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์บริเวณเฉพาะที่ และบริเวณกว้าง สถาปัตยกรรมการสื่อสารและโพรโทคอล

Data communication networks and open system standards; transmission media; data transmission in physical layer; data link controls; technologies of local              area networks and wide area networks; communication architecture and protocols.

 

01204331 — ส่วนต่อประสานซอฟต์แวร์ระบบ (System Software Interface)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

พื้นฐาน: 01204225

ซอฟต์แวร์ที่รับผิดชอบและจัดการการทำงานของโปรแกรมใช้งาน แอสเซมเบลอร์ ตัวบรรจุโปรแกรม ตัวเชื่อมโยง ตัวประมวลผลแมคโคร คลังโปรแกรม ความสัมพันธ์ระหว่างระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์การแปลภาษาโปรแกรม

Software responsible for managing execution of application programs; assemblers; loaders; linkers; macro-preprocessor; libraries; relationships between operating systems and language translators.

 

01204332 — ระบบปฏิบัติการ  (Operating Systems)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

พื้นฐาน: 01204225

แนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ กระบวนการและภาวะพร้อมกัน การจัดการ และการกำหนดลำดับกระบวนการ การจัดการรับเข้า/ส่งออก การจัดการหน่วยความจำ ระบบแฟ้ม ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์

Basic concepts of operating systems; processes and concurrency; process management and scheduling; input/output management; memory management; file systems; computer systems security.

 

01204341 — วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)

หน่วยกิต: 4(3-3-8)

พื้นฐาน: 01204212

แนวคิดด้านกระบวนการซอฟต์แวร์ ตัวแบบของกระบวนการซอฟต์แวร์ การจัดการและการดึงข้อมูลความต้องการ เทคนิคการวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุ ภาษาการโมเดลแบบยูเอ็มแอล สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบแบบรูป เทคนิคการตรวจสอบซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการซอฟต์แวร์

Software processes concepts; software process models; requirement management and elicitation, object-oriented analysis and design techniques; unified modeling language; software architecture; design patterns; software construction techniques; software testing techniques; software project management.

 

01204342 — การจัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Managing Software Development)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

พื้นฐาน : 01204341

หลักการด้านกระบวนการซอฟต์แวร์ การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์และโมเดลคุณภาพ โมเดลของกระบวนการซอฟต์แวร์ การจัดการและการรวบรวมความต้องการการจัดการ โครงการซอฟต์แวร์ การประเมิน การวางแผน ทีมงาน และการมอบบทบาท การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ เทคนิคการตรวจสอบ การบริหารการจัดเก็บ

Software process concepts; software process improvement and quality models; software process models; requirement management and elicitation; software project management : estimation, planning, team organization and roles; software quality assurance; inspection techniques; software configuration management.

 

01204351 — ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

พื้นฐาน: 01204212

ลักษณะทั่วไปของระบบสารสนเทศ เทคนิคการเก็บข้อมูล การบริการข้อมูลและการค้นหาข้อมูล การจัดระบบแฟ้มข้อมูล เทคนิคการเข้าถึงข้อมูลแบบต่างๆ หลักการของระบบฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล ฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น แบบเครือข่าย แบบเชิงสัมพันธ์ และแบบเชิงวัตถุ การประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล

General characteristics of information systems; data storage techniques; data manipulation and searching services; file management; information retrieval techniques; principles of database systems and database management; database modeling: hierarchical model, network model, relational model, and object-oriented model; applications of database systems.

 

01204352 — กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Laws and Ethics in Information Technology)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

กฎหมายและจริยธรรมที่เกียวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การพาณิชย์และธุรกรรมอิเล็คทรอทิคส์ การใช้งานคอมพิวเตอร์ผิดวัตถุประสงค์ เรื่องเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางสังคมในด้านสารสนเทศ เสรีภาพในการพูด ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ความเสี่ยงในระบบคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินทางปัญญา

Laws and ethical issues related to computer and information technology; trading and commerce issues; computer abuse; social-justice issues; free speech; information privacy; risk in computer systems; intellectual properties.

 

01204371 — เทคนิคการแปลงในการประมวลผลสัญญาณ (Transform Techniques in Signal Processing)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

การแปลงแบบเชิงเส้น การแปลงฟูเรียร์ การแปลงลาปลาช การแปลงซี การแปลงเวพเล็ต และการประยุกต์

Linear transform; Fourier transformation; Laplace transformation; Z transformation; wavelet transformation and applications.

 

01204399 — การฝึกงาน (Internship)

หน่วยกิต: 1

การฝึกงานในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการเอกชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สถานศึกษา โดยมีระยะเวลาเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ เพื่อให้ได้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายสำหรับสำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Internship for computer engineering in private enterprises, government agencies, government enterprises or academic places at least 240 hours and at least 30 workdays in order to get experiences from the assignment for computer engineering.

 

01204411 — การคำนวณเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Computation)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

พื้นฐาน: 01204213

ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ การวิเคราะห์เชิงศัพท์และเชิงความหมายของพจน์และประโยค การให้เหตุผลและการพิสูจน์ทฤษฎี การคำนวณเชิงสัญลักษณ์ด้วยการโปรแกรมเชิงฟังก์ชันและการโปรแกรมเชิงตรรกะ

Symbolic logic; syntax and semantic analyses of terms and sentences; reasoning and theorem proving; symbolic computation with functional programming and logic programming.

 

01204421 — เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

พื้นฐาน: 01204325

ชุดโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี การออกแบบเลขที่อยู่ไอพี โพรโทคอลการจัดเส้นทาง การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายด้วยทีซีพี/ไอพี การจัดการเครือข่าย ความมั่นคงของเครือข่าย เอ็มพีแอลเอส โปรแกรมประยุกต์ด้านเครือข่าย

TCP/IP protocol suite; IP address design; routing protocols; internetworking with TCP/IP; network management; network security; multi-protocol fable switching; network applications.

 

01204422 — ปฏิบัติการเครือข่ายและการตั้งค่าพื้นฐาน (Basic Networks and Network Configuration Laboratory)

หน่วยกิต: 1(0-3-2)

พื้นฐาน: 01204421 หรือเรียนพร้อมกัน

ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิชา 01204421

Laboratory for 01204421.

 

01204423 — สถาปัตยกรรมเคอร์เนลเครือข่ายและการประยุกต์ใช้งาน (Network Kernel Architectures and Implementation)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

พื้นฐาน: 01204332 และ 01204421

แนวคิดการพัฒนาสถาปัตยกรรมเคอร์เนลเครือข่าย โครงสร้างข้อมูลในระดับเคอร์เนล โครงสร้างตัวขับ การอ้างอิงตำแหน่งความจำ การประสานจังหวะในเคอร์เนล โปรเซสและการขัดจังหวะ การส่งข้อมูลในระดับเคอร์เนล การพัฒนาโมดูลเครือข่ายในระดับเคอร์เนล การเชื่อมต่อระหว่างโมดูลเคอร์เนล การประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมเคอร์เนลเครือข่าย

Network kernel architecture concept; kernel data structure; device driver structure; memory addressing; kernel synchronization; process and interrupts; data communication in kernel level; kernel module implementation; kernel module interface; network kernel architecture application.

 

01204424 — การออกแบบดิจิทัลอัตโนมัติ (Digital Design Automation)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

พื้นฐาน: 01204222

พื้นฐานการออกแบบดิจิทัลอัตโนมัติ เทคนิคและเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยการออกแบบระบบดิจิทัล ภาษาสาธยายฮาร์ดแวร์ คอมไพเลอร์ฮาร์ดแวร์ การตรวจสอบและจำลองสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การจำลองวงจรตรรกของขั้นตอนวิธี โปรแกรมช่วยการออกแบบ การแบ่งแยก การวางตำแหน่งและการจัดเส้นทางของวงจรดิจิทัล

Basics of digital design automation; techniques and tools for digital design automation; hardware descriptive language; hardware compiler; computer architecture testing and simulating; logic circuit simulation; automation programs; partitioning; component placing and routing of digital circuits.

 

01204425 — การโปรแกรมระบบอินเทอร์เน็ต  (Internet System Programming)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

พื้นฐาน: 01204325 หรือ 0121932

ทีซีพี/ไอพี การเขียนโปรแกรมรับ-ให้บริการ การสื่อสารระหว่างกระบวนการ การต่อประสานซ็อกเก็ตทีซีพีและยูดีพีซ็อกเก็ต กระบวนการดีมอน รอว์ซ็อกเก็ต ขั้นตอนวิธีสำหรับผู้รับและผู้ให้บริการ โปรแกรมขับอุปกรณ์เครือข่าย

TCP/IP; client-server programming; interprocess communications; TCP and UDP socket interfaces; daemon process; raw sockets; algorithm for client and server; network device driver.

 

01204426 — ปฏิบัติการเครือข่ายและการตั้งค่าขั้นสูง (Advanced Network and Network Configuration)

หน่วยกิต: 3(2-3-6)

พื้นฐาน: 01204421 และ 01204422

โพรโทคอลการจัดเส้นทาง การตั้งค่าการควบคุมการเข้าถึง การออกแบบและการตั้งค่าระบบแลนเสมือน ระบบการสวิตช์ การออกแบบระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง การทำงานร่วมกันของอุปกรณ์จากหลากหลายผู้ผลิต

Routing protocols; access control lists; design and configuration of virtual LANs; switching systems; wide area network design; multi-vender device interoperability.

 

01204427 — ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Computer System and Network Security)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

ความปลอดภัยทางระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่ใช้งาน การโจมตีโดยทั่วไป การป้องกันและการลดปัญหาจากการโจมตี จุดอ่อนของทีซีพีไอพี จุดอ่อนของระบบปฏิบัติการโดยทั่วไป เครื่องมือในการตรวจสอบความปลอดภัย การทดสอบการเจาะระบบเครือข่าย การรับมือกับเหตุการณ์ การพัฒนานโยบายความปลอดภัย

Practical computer system and network security; common security attacks; attack prevention and mitigation; TCP/IP vulnerabilities; common OS vulnerabilities; security auditing tools; network penetration testing; incident handling; security policy development.

 

01204428 — ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัวแบบไร้สาย (Wireless Embedded Systems)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

สถาปัตยกรรม การประยุกต์ และชุดโพรโทคอลสำหรับเครือข่ายฝังตัวไร้สาย โพรโทคอลสื่อสารที่ระดับต่าง ๆ การหาเส้นทางและการไหลของข้อมูล การผสมและประมวลผลข้อมูลระหว่างทาง การอ้างอิงปลายทางเชิงอุปกรณ์และเชิงข้อมูล การจัดการกำลัง การควบคุมโทโพโลจี การพัฒนาและติดตั้งซอฟต์แวร์บนสถานีเชื่อมโยงไร้สาย

Wireless embedded system architectures, applications, and protocol stack; communication protocols at different layers; routing and data flow; on-route data aggregation and processing; node-centric and data-centric addressing; power management; topology control; developing and deploying software on wireless nodes.

 

01204429 — เครือข่ายไร้สายและการจำลองเครือข่าย (Wireless Networks and Simulation)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

การสื่อสารแบบไร้สาย เครือข่ายเฉพาะที่แบบไร้สาย เทคโนโลยี มาตรฐานและส่วนประกอบ การควบคุมการใช้สื่อแบบไร้สาย สถาปัตยกรรมทางกายภาพแบบไร้สายและการออกแบบ การเบ็ดเสร็จและการทำให้เกิดผล อินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ การจำลองเครือข่าย การประเมินประสิทธิภาพเครือข่าย

Wireless communications, wireless local area network, technologies, standards, and components; wireless medium access control; wireless physical architecture and system design; integration and implementation; mobile internet; network simulation; network performance evaluation.

 

01204432 — การออกแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Design)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

พื้นฐาน: 01204313

การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุสำหรับระบบสารสนเทศระดับองค์กร เทคโนโลยีวัตถุแบบกระจาย สถาปัตยกรรมแบบคอร์บาและการประยุกต์

Object-oriented software development for enterprise information system; distributed object technology; common object request broker architecture (CORBA) and its applications.

 

01204433 — การแปลภาษาโปรแกรม (Programming Language Translation)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

พื้นฐาน: 01204213 และ 01204225

การจัดองค์ประกอบภาษาโปรแกรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแปลภาษา โปรแกรมและตัวแปลภาษา การวิเคราะห์เชิงศัพท์ เชิงวากยสัมพันธ์ และเชิงความหมาย การจัดดำเนินการตารางสัญลักษณ์ การสร้างรหัสเครื่อง การปรับรหัสให้เหมาะที่สุด การจัดการข้อผิดพลาดระหว่างการแปล

Organization of programming languages; introduction to programming language translation and translators; lexical, syntax, and semantic analysis; symbol-table manipulation; code generation and code optimization; compile-time error handling.

 

01204434 — ระบบคำนวณแบบขนานและแบบกระจาย (Parallel and Distributed Computing Systems)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

พื้นฐาน: 01204225 และ 01204332

หลักการและแนวทางปฏิบัติของระบบแบบกระจาย ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แบบขนาน ระบบขยายได้และระบบขนาดใหญ่ ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบ การคำนวณในกลุ่มเมฆ แมปรีดิวซ์

Principles and practices of distributed systems; parallel hardware and software; scalable and large-scale systems; system reliability and security; cloud computing; MapReduce.

 

01204435 — มโนทัศน์ภาษาโปรแกรม (Programming Language Concepts)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

พื้นฐาน: 01204213

โครงสร้างและการจัดองค์ประกอบภาษาโปรแกรม ตัวประมวลผลภาษา วากยสัมพันธ์ ชนิดข้อมูล การควบคุมลำดับการทำงาน การควบคุมโปรแกรมย่อย การจัดการหน่วยเก็บความจำ เทคนิคการสัมฤทธิการแต่ละส่วนของภาษา การศึกษาและเปรียบเทียบกรอบแนวคิดหลักของการโปรแกรม

Structure and organization of programming languages; language processors; syntax; data types; sequence control; subprogram control; storage management; implementation techniques of each language feature; the study and comparison of major programming paradigms

 

01204451 — การออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database Systems Design)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

พื้นฐาน: 01204351

แบบจำลองของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น แบบเครือข่าย และแบบเชิงสัมพันธ์ โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงตรรก เอนทิตี้และความสัมพันธ์ การปรับบรรทัดฐานของข้อมูล ภาษาจัดการฐานข้อมูลเพื่อการกำหนดและสอบถาม การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การเก็บสำรองข้อมูล การรักษาความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ และความคงสภาพของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย

Data models; hierarchical databases, network databases, and relational databases; structures of logical databases; entities and relations; normalization; data definition languages and data manipulation languages; data security, backup, consistency, reliability, and integrity; distributed databases.

 

01204452 — การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

การจัดระบบหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนงานระบบสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโครงการสำหรับการออกแบบ การพัฒนา การสร้าง การติดตั้ง และการประเมินผลระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย/ผลประโยชน์สำหรับระบบสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อองค์กร ต่อบุคคล และต่อสังคม จริยธรรม กฎหมายและนโยบายระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

Organizing information technology (IT) departments; planning information systems; managing IT resources; project management for the design, development, implementation, installation, and evaluation of an information system; cost/benefit analysis for information systems; impacts of IT on organizations, individuals, and societies; ethics, laws, and national policies concerning IT.

 

01204453 — การค้นคืนและการทำเหมืองข้อมูลเว็บ (Web Information Retrieval and Mining)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

พื้นฐานการค้นคืน และการจัดลำดับข้อมูลการประเมินค่าประสิทธิภาพ การคราวลิ่งเว็บขนาดใหญ่ เครื่องมือในการทำดรรชนี โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ระบบไฟล์กูลเกิล สมบัติทางสถิติและโครงสร้างของเว็บกราฟ ประเภทการลำดับแบบอิงลิงก์ การทำเหมืองข้อมูลเว็บเนื้อหาและเว็บจากล็อก เครื่องมือทำเหมืองแบบจำลองการปรับใหม่ของเว็บ

Basic of information retrieval and ranking; performance evaluation; large- scale web crawling; indexing tool; large-scale infrastructure; google file system; statistical and structural properties of the web graph; type of link-based rankings; web content and web log mining; mining tool; web refresh model.

 

01204454 — การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Management of Technology and Innovation)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

เทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมกลยุทธ์เพื่อการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัฎจักรชีวิตของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการวางแผนเทคโนโลยีการพัฒนาเทคโนโลยี การควบคุมและการประเมินผลเทคโนโลยี การวางแผนนวัตกรรม   การนำนวัตกรรมไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินผลนวัตกรรมการแข่งขัน

Technology; information technology; innovation; strategy development for managing technology and innovation; technology and Innovation life cycle; technology planning, development, evaluation and control; innovation planning, implementation, evaluation and control; competitiveness of technology and innovation.

 

01204455 — เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (Web Services Technology)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

พื้นฐานเว็บเซอร์วิส โครงสร้างการคำนวณแบบกระจาย  พื้นฐานเอ็กซ์เอ็มแอล โพรโทคอลเอสโอเอพี การอธิบายเว็บเซอร์วิส การลงทะเบียนและการค้นพบเว็บเซอร์วิส การอ้างถึงและการแจ้งเตือน สถาปัตยกรรมที่เน้นการให้บริการ กระบวนการทางธุรกรรม และการประกอบกันของเว็บเซอร์วิสต่างๆ กระบวนการการจัดการทรานแซ๊กชั่น การปกป้องเว็บเซอร์วิส นโยบายและข้อตกลงต่างๆ ความหมายในเชิงเว็บเซอร์วิส โปรโตคอลต่างๆสำหรับการดำเนินธุรกิจ และวงจรการพัฒนาเว็บเซอร์วิส

Web services basics; distributed computing infrastructure; brief overview of XML; simple object access protocol; describing web services; registering and discovering web services; addressing and notification; service-oriented architectures; processes and workflows; transaction processing; securing web services; service policies and agreements; semantics and web services; business protocols; and web services development life cycle.

 

01204461 — ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

พื้นฐาน : 01204213 และ 01204313

ขอบเขตและที่มาของปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรู้ โครงสร้างความจำการหาเหตุผล การหาเหตุผลแบบน่าจะเป็นและเทคนิคการค้นหา เกมส์ การวางแผน การเรียนรู้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระบบผู้เชี่ยวชาญ

Introduction to artificial intelligence: its scope, history and techniques; knowledge representation; memory structures; reasoning mechanisms; probabilistic reasoning and searching techniques; games; planning; machine learning; natural language processing; computer vision; expert systems.

 

01204462 — ระบบผู้ชำนาญการเบื้องต้น (Introduction to Expert Systems)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

พื้นฐาน: 01204461

เทคนิคการแทนความรู้แบบกรอบ แบบกฎเกณฑ์ และแบบข่ายความหมาย การค้นหาฐานความรู้ การอ้างเหตุผลด้วยวิธีเดินหน้าและถอยหลัง ตัวอย่างระบบผู้ชำนาญการ การออกแบบและการสร้างระบบผู้ชำนาญการ การเชื่อมโยงกับระบบความเข้าใจภาษาธรรมชาติ

Knowledge representation techniques: frames, rules, and semantic networks; searching knowledge base; reasoning mechanisms with forward chaining and backward chaining; expert system case studies; design and development of expert systems: knowledge acquisition, validation and verification, user interface and natural language understanding.

 

01204463 — การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น (Introduction to Natural Language Processing)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

พื้นฐาน: 01204213

หลักการคำนวณนำไปสู่พื้นความรู้ของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคเชิงวากยสัมพันธ์ การแทนความหมายของประโยค การวิเคราะห์และสร้างความเกี่ยวพันระหว่างประโยค

Introduction to basic computation of natural language processing; syntax analysis of structure of sentences; semantics of sentences; analysis and relation creation between sentences.

 

01204465 — การทำเหมืองข้อมูลและการค้นพบความรู้เบื้องต้น (Introduction to data mining and knowledge discovery)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

พื้นฐาน: 01204351

กระบวนการค้นพบความรู้ การวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจข้อมูล การเตรียมข้อมูล เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล การจำแนกข้อมูล การค้นพบกฎความสัมพันธ์ การจัดกลุ่มข้อมูล การประยุกต์การทำเหมืองข้อมูลในงานวิศวกรรม

Knowledge discovery process; data analysis; data exploration; data pre-processing; data mining techniques; data classification; association rule discovery; data clustering; data mining applications in engineering fields.

 

01204471 — การเชื่อมต่อกับไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer Interfacing)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

พื้นฐาน: 01204323

อุปกรณ์การสวิตช์และการประยุกต์ใช้งาน อุปกรณ์จับสัญญาณ การแปลงสัญญาณ ระบบควบคุมอัตโนมัติ เทคนิคการเชื่อมต่อกับไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครคอนโทรเลอร์และการเชื่อมต่อ หุ่นยนต์

Switching devices and applications; sensors; signal conversion; automatic control systems; microcomputer interfacing techniques; microcontrollers and interfacing; robotics.

 

01204472 — การคำนวณเชิงตัวเลข (Numerical Computation)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

พื้นฐาน: 01204212 และ 01417267

โครงสร้างระบบเลขจำนวนของคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนวิธีเพื่อการประมวลผลเลขคณิต การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยรวมถึง การหาค่าประมาณการ การหาอนุพันธ์ การอินทิเกรตเชิงตัวเลข การเข้าสมการอนุพันธ์ ระบบสมการเชิงเส้น และไม่เชิงเส้น การปรับหาเส้นโค้งที่เหมาะสม และตัวแปลงฟูเรียร์อย่างเร็ว

Number systems; algorithms for number crunching; solving engineering problems with computers: estimation, differentiation, numerical integration, differential equations, linear and non-linear system equations, curve fitting, and fast Fourier transform.

 

01204473 — ระบบเมคาทรอนิกส์และการควบคุม (Mechatronic System and Control)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

การสร้างตัวแบบระบบพลวัตและการจำลองแบบ การบ่งชี้ระบบเบื้องต้น การวิเคราะห์ในโดเมนเวลา การวิเคราะห์ในโดเมนความถี่เสถียรภาพ การออกแบบตัวควบคุม ระบบหุ่นยนต์และเมคคาทรอนิกส์ที่ใช้งานจริง เซ็นเซอร์และแอกตูเอเตอร์ความฉลาดของเครื่องจักร สนเทศศาสตร์อัตโนมัติในอุตสาหกรรม

Modeling dynamic systems and simulation; basic system identification; time domain analysis; frequency domain analysis; stability; controller design; practical robotic and mechatronic systems; sensor and actuators; machine intelligence; industrial informatics.

 

01204481 — คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขั้นพื้นฐาน (Foundations of Computer Graphics)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

พื้นฐาน: 01204313

ประวัติศาสตร์และภาพรวมในคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ส่วนต่อประสานสำหรับการเขียนโปรแกรมประยุกต์กราฟิกส์ ขั้นตอนวิธีแรสเตอร์กราฟิกส์พื้นฐาน การแปลงเรขาคณิต ทัศนะ การพิจารณากำหนดพื้นผิวที่ปรากฏ การส่องแสงและการเรนเดอร์พื้นผิว

History and overview in computer graphics; computer graphics systems; graphics application programming interface; basic raster graphics algorithms; geometrical transformations; viewing; visible surface determination; illumination and surface-rendering.

 

01204482 — การโต้ตอบระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ (Computer-Human Interfaces)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

พื้นฐาน: 01204313

การออกแบบและสร้างระบบติดต่อระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ของสถานีงานส่วนบุคคล ระบบการโปรแกรมเชิงวัตถุการจัดการส่วนแสดงผลแบบโต้ตอบ และช่องหน้าต่าง

Design and construction of human-computer interfaces; hardware and software architecture for personal workstations; object-oriented programming; interactive display management and windows.

 

01204483 — การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล (Digital image processing)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล เน้นขั้นตอนวิธีในบริบทของการประยุกต์การใช้งานจริง เช่น การประมวลผลภาพ การแปลงฮิสโตแกรม การขจัดสัญญาณรบกวน การตรวจจับขอบ การปรับแต่งภาพ การแบ่งส่วนภาพ การเข้ารหัสของภาพด้วยคอมพิวเตอร์ การบีบอัดข้อมูล รูปภาพสี การแทนวัตถุในรูปภาพและการรู้จำวัตถุ

Digital image processing emphasizes on image processing algorithms in the context of real-world applications such as histogram transformation, noise reduction, edge detection, image enhancement, image segmentation, image coding, compression, color image representation and object representation and recognition.

 

01204484 — การผลิตเกมดิจิทัล (Digital Game Production)

หน่วยกิต: 3(3-0-6)

พื้นฐาน: 01204313

อุตสาหกรรมเกม กระบวนการผลิตเกม การจัดประเภทของเกม ทฤษฎีความหรรษา ทฤษฎีการออกแบบเกม การออกแบบสภาพแวดล้อม การดำเนินเรื่องแบบปฏิสัมพันธ์ ตัวละครดิจิทัล เครื่องมือพัฒนาเกม แพลตฟอร์มเกม การแปลงแพลตฟอร์ม การนำเสนอ การประเมิน

Game industry; game production process; game genre; theory of fun; theory of game design; environment design; interactive story; digital character; game development tools; game platforms; platform transformation; presentation; evaluation.

 

01204490 — สหกิจศึกษา (Co-operative Education)

หน่วยกิต: 6

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว เพื่อให้ได้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายสำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

On the job training as a temporary employee in order to get experiences from the assignment for computer engineering.

 

01204495 — การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering Project Preparation)

หน่วยกิต: 2(2-0-4)

การออกแบบและการจัดการโครงงานวิศวกรรม การเขียนรายงานวิชาการ การตรวจและอ้างอิงเอกสารวิชาการ การนำเสนอรายงานวิชาการ การเตรียมข้อเสนอโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การนำเสนอหัวข้อโครงงาน

Design and management of engineering projects; technical report writing; literature review and reference; technical report presentation; preparation for a computer engineering project proposal; presentation of the project proposal.

 

01204496 — เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Selected Topics in Computer Engineering)

หน่วยกิต: 1-3

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา

Selected topics in computer engineering at the bachelor’s degree level, topics are subject to change in each semester.

 

01204497 — สัมมนา (Seminar)

หน่วยกิต: 1

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรี

Presentation and discussion of interesting topics in computer engineering at the bachelor’s degree level.

 

01204498 — ปัญหาพิเศษ (Special Problems)

หน่วยกิต: 1-3

การศึกษาค้นคว้าทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

Study and research in computer engineering at the bachelor’s degree level and compile into a report.

 

01204499 — โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering Project)

หน่วยกิต: 2(0-6-3)

พื้นฐาน: 01204495

โครงงานที่น่าสนใจในแขนงต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Project of practical interest in various fields of computer engineering.