ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ    : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม  : Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
ชื่อย่อ    : B.Eng. (Computer Engineering)

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต
  • วิชาแกน 21 หน่วยกิต
  • วิชาเฉพาะบังคับ 66 หน่วยกิต
  • วิชาเฉพาะเลือก 18 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 4. การฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต)

รายวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี