ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
การศึกษา:
PhD (Computing – Medical Robotics), Imperial College London, 2018
 
MRes (Medical Robotics and Image Guided Intervention) with Distinction, Imperial College London, 2013
  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554
งานวิจัยที่สนใจ: Robotics, Control Systems, Embedded Systems, Computer Systems, FPGA
ห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยหุ่นยนต์และจักรกลอัจฉริยะ
อีเมล: fengpmw@ku.ac.th
โทร: 027970999 ต่อ 1412