ตำแหน่งทางวิชาการ: Software Engineering Specialist
การศึกษา: Ph.D ( Electrical Engineering ), University of California , 1986
  M.A ( Mathematics ), University of Hawaii , 1981
  M.A ( Statistics ), University of California , 1978
  B.A. ( Mathematics), Johns Hopkins University, 1977
โทร: 027970999 ต่อ 1431