ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :
การศึกษา:
Ph.D. in Management of Technology , AIT
 
MS. (Computer Science), University of Maryland, Baltimore County, 2532
  ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528
งานวิจัยที่สนใจ: Information Quality, e-Government, IT Governance
ห้องปฏิบัติการวิจัย: ห้องปฏิบัติการวิจัยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีซอฟต์แวร์
โฮมเพจ: https://www.cpe.ku.ac.th/~int/
อีเมล: int@ku.ac.th
โทร: 027970999 ต่อ 1414