ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :
การศึกษา: Ph.D.(Electrical and Computer Engineering), University of Massachusetts, 2543
  MS.(Computer Engineering), University of Southern California, 2539
  วศ.บ.(ไฟฟ้า), ม.สงขลานครินทร์, 2533
งานวิจัยที่สนใจ:
Wireless Networks (WLAN, WiMax), Media Access Control, QoS, Protocol Design and Evaluation, Mobile Computing, Data Communications and Networks, Computer Applications
ห้องปฏิบัติการวิจัย: ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายไร้สาย
โฮมเพจ: https://www.cpe.ku.ac.th/~anan http://anan.phonphoem.in.th
อีเมล: anan.p@ku.ac.th
โทร: 027970999 ต่อ 1428