14-KUENG-PHO-01-15-15-17
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร : เลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา
การศึกษา: Ph.D (Informatics), The Graduate University for Advanced Studies, 2553
  วศ.ม.(คอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546
  วศ.บ.(คอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543
งานวิจัยที่สนใจ: งานวิจัยที่สนใจ: Natural Language Processing, Text mining, Expert System
ห้องปฏิบัติการวิจัย: หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ
โฮมเพจ:  
อีเมล: fenghtc@ku.ac.th
โทร: 027970999 ต่อ 1443