ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :  
การศึกษา:
MS. (Computer Science), North Eastern Illinois University, 2527
  B.Sc. (Statistical Computing), De Paul University, 2524
งานวิจัยที่สนใจ: Database Systems, Statistical Analysis, Software Engineering
ห้องปฏิบัติการวิจัย: ห้องปฏิบัติการวิจัยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีซอฟท์แวร์
โฮมเพจ: https://www.cpe.ku.ac.th/~srp/
อีเมล: fengsrpo@ku.ac.th
โทร: 027970999 ต่อ 1412