ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :  
การศึกษา: Ph.D. (Electical and Computer Engineering), University of Cornell, 2009
  Master of Engineering (Electical and Computer), University of Cornell, 2002
  วศ.บ.(ไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โฮมเพจ: http://cpe.ku.ac.th/~paruj/
อีเมล: paruj.r@ku.ac.th
โทร: 027970999 ต่อ 1466