เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 
       
อรนุช บุตรศรีคุ้ย ศรีวรรณ ไวมาลา ลักษณา อุณหรัตน์ ภัครจิรา หิรัณจารุกร
อัญชิสา ศรีสะอาด สุนันท์ ไหมเลี้อย นิสิต พรหมา ฉันทนา สว่างเถื่อน
     
สมพิศ สุขมี      
 

เจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตศึกษา

 
14-KUENG-PHO-01-38-38-26 14-KUENG-PHO-01-36-36-19 14-KUENG-PHO-01-25-25-22
จารุวรรณ กันสัตรู ชัชชฎา นันโต ประนอม ศิริมังคโล เบญจมาศ ท้วมบำรุง
14-KUENG-PHO-01-34-34-14 14-KUENG-PHO-01-26-26-10    
สุนันทา ช้างทอง พิทักษ์ นาคทรงแก้ว