ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :  
การศึกษา: วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553
  วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548
  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546
งานวิจัยที่สนใจ: Web Search Technology, Information Retrieval, Knoeledge Discovery from web, Social Network Mining, High Performance Computing
ห้องปฏิบัติการวิจัย: ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมข้อมูลและฐานความรู้ขนาดใหญ่
โฮมเพจ: http://mike.cpe.ku.ac.th/~un
อีเมล: fengbdm@ku.ac.th
โทร: 027970999 ต่อ 1449