ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :  
การศึกษา:
Ph.D. (Computer Science), University of California at Riverside, 2555
 
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2546
 
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543
งานวิจัยที่สนใจ: Data Mining, Machine Learning, Decision Support System
ห้องปฏิบัติการวิจัย: ห้องวิจัยวิเคราะห์และสืบค้นความรู้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่
โฮมเพจ: https://www.cpe.ku.ac.th/~fengtwr
อีเมล: fengtwr@ku.ac.th; thanawin.r@ku.ac.th
โทร: 027970999 ต่อ 1431