ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร : ประธานโครงการบัณฑิตศึกษา
การศึกษา:
Ph.D (Computer and Information Sciences), University of Delaware, 2547
M.S (Computer and Information Sciences), University of Delaware, 2542
วศ.บ. (คอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539
งานวิจัยที่สนใจ: Mobile Wireless Ad hoc Networks, Sensor Networks, Network Management and Control
ห้องปฏิบัติการวิจัย: ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายไร้สาย
โฮมเพจ: https://www.cpe.ku.ac.th/~cpj
อีเมล: chaiporn.j@ku.ac.th
โทร: 027970999 ต่อ 1424