ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา:
วท.ม.(Computer Science), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
วท.บ. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526
งานวิจัยที่สนใจ: Programming Languages, Compilers, Systems Programming
ห้องปฏิบัติการวิจัย:  
โฮมเพจ: https://www.cpe.ku.ac.th/~ccd/
อีเมล: ccd@ku.ac.th
โทร: 027970999 ต่อ 1418