ตำแหน่งทางวิชาการ: Assistant Professor
ตำแหน่งทางบริหาร :
การศึกษา:
Ph.D. (Computer Science), University of California at Berkeley
M.S. (Computer Science), University of California at Berkeley
B.Eng Conputer Engineering, 1st Honor, Kasetsart University
Research: Graph Algorithms, Approximation Algorithms
Laboratory: Theory Research Laboratory
Website: https://www.cpe.ku.ac.th/~jtf/
Email: jtf@ku.ac.th
Tel.: 027970999 ext. 1427