ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร : รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การศึกษา:
Ph.D. (Computer Science), University of California at Berkeley, 2546
 
M.S. (Computer Science), University of California at Berkeley, 2544
 
วศ.บ.(คอมพิวเตอร์ ) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540
งานวิจัยที่สนใจ: Graph Algorithms, Approximation Algorithms
ห้องปฏิบัติการวิจัย: ห้องปฏิบัติการวิจัยเชิงทฤษฎี
โฮมเพจ: https://www.cpe.ku.ac.th/~jtf/
อีเมล: jtf@ku.ac.th
โทร: 027970999 Ext. 1427