ตำแหน่งทางวิชาการ:  
ตำแหน่งทางบริหาร : รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา:
Ph.D. (Computer and Education) the University of Nottingham (UK)
 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
วศ.บ (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
งานวิจัยที่สนใจ: Mobile Technology for one-to-one Classroom,Mobile Application for e-Learning, Mobile technology for Agriculture ,Mobile-supported Ubiquitous learning
ห้องปฏิบัติการวิจัย:
โฮมเพจ:
อีเมล: jitti.n@ku.ac.th
โทร: 027970999 ต่อ 1467