ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :  
การศึกษา: Ph.D. (Electrical and Computer Engineering), University of Miami, 2548
 
MSECE. (Electrical and Computer Engineering), University of Miami, 2542
 
วศ.ม. (ไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสคร์, 2533
 
วศ.บ. (ไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531
งานวิจัยที่สนใจ: Bio-informaticsImage Processing and Machine VisionMicroprocessor and Embeded System Database Management System & Information System Design Data warehousing & Intelligent Decision Support Systems
โฮมเพจ: https://www.cpe.ku.ac.th/~jan
อีเมล: jan@ku.ac.th
โทร: 027970999 ต่อ 1413