ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์
การศึกษา: Doctorat d’Universite (Computer Science) , Universite de Clermont-Ferrand II, FRANCE , 2542
  Maitrise d’Informatique (Computer Science) , Universite de PICARDIE, FRANCE , 2535
  Licence d’Informatique (Computer Science) , Universite de PICARDIE, FRANCE , 2534
งานวิจัยที่สนใจ: Data Mining,Knowledge Discovery from very Large DatabasesData warehousing,Intelligent Decision Support SystemsSemantic Web,Knowledge-based SystemsDatabase Management System,Information System Design Bio-informatics
ห้องปฏิบัติการวิจัย: ห้องปฏิบัติการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและสืบค้นความรู้
อีเมล: fengknw@ku.ac.th
โทร: 027970999 ต่อ 1430