14-KUENG-PHO-01-20-20-20
    รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และประธานกรรมการบริหารภาควิชาฯ
jittat 14-KUENG-PHO-01-40-40-26
ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และกรรมการบริหารฝ่ายบัณฑิตศึกษา