รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และประธานกรรมการบริหารภาควิชาฯ
  14-KUENG-PHO-01-40-40-26
 รศ.ดร.กฤษณะ ไวยมัย
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และกรรมการบริหารฝ่ายบัณฑิตศึกษา

 

คณะกรรมการบริหารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

14-KUENG-PHO-01-20-20-20 14-KUENG-PHO-01-23-23-32 jitti
 รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
กรรมการฝ่ายวิจัย พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย
กรรมการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์
กรรมการฝ่ายกายภาพ
jittat 14-KUENG-PHO-01-22-22-26 14-KUENG-PHO-01-39-39-25
 ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล
กรรมการฝ่ายกิจกรรมนิสิต
 ผศ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง
กรรมการฝ่ายเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     ดร.สุภาพร เอื้อจงมานี
กรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ
14-KUENG-PHO-01-42-42-38
 ผศ.ดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์
กรรมการดำเนินงานโครงการปริญญาตรี นานาชาติ
รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม
กรรมการบริหารฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์