14-KUENG-PHO-01-20-20-20
    รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และประธานกรรมการบริหารภาควิชาฯ
jittat 14-KUENG-PHO-01-40-40-26
ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และกรรมการบริหารฝ่ายบัณฑิตศึกษา

 

คณะกรรมการบริหารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

jittat jitti
 รศ.ดร.กฤษณะ  ไวยมัย
กรรมการฝ่ายวิจัย พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
 ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล
กรรมการวางแผนและพัฒนา
ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์
กรรมการฝ่ายกายภาพ
14-KUENG-PHO-01-42-42-38 14-KUENG-PHO-01-22-22-26 14-KUENG-PHO-01-39-39-25
ผศ.ดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์
กรรมการดำเนินงานโครงการปริญญาตรี นานาชาติ
 
 ผศ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง
กรรมการฝ่ายเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     ดร.สุภาพร เอื้อจงมานี
กรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ