รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน
14-KUENG-PHO-01-8-8-30 ผศ.ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศ พ.ศ. 2554-   2557
14-KUENG-PHO-01-7-7-15 ผศ.ดร.เขมะฑัต วิภาตะวนิช พ.ศ. 2549 – 2553
14-KUENG-PHO-01-45-45-25 ผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ พ.ศ. 2545 – 2549
14-KUENG-PHO-01-2-2-24 รศ.ประดนเดช นีละคุปต์ พ.ศ. 2542 – 2545
14-KUENG-PHO-01-18-18-6 ผศ.ดร.สมนึก คีรีโต พ.ศ 2539 – 2542
14-KUENG-PHO-01-14-14-13 รศ.ดร.ชัยยงค์  วงศ์ชัยสุวัฒน์ พ.ศ. 2535 – 2539
อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ พ.ศ.2532  – 2535