รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า พ.ศ. 2561- ปัจจุบัน
รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม พ.ศ. 2557-2561
ผศ.ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศ พ.ศ. 2554-   2557
ผศ.ดร.เขมะฑัต วิภาตะวนิช พ.ศ. 2549 – 2553
ผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ พ.ศ. 2545 – 2549
รศ.ประดนเดช นีละคุปต์ พ.ศ. 2542 – 2545
ผศ.ดร.สมนึก คีรีโต พ.ศ 2539 – 2542
รศ.ดร.ชัยยงค์  วงศ์ชัยสุวัฒน์ พ.ศ. 2535 – 2539
อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ พ.ศ.2532  – 2535