ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
การศึกษา:
D.Eng. (Information Science), Nara Institute of Science and Technology
 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัยที่สนใจ: Wireless Network (WLAN, LTE), Network Communication
ห้องปฏิบัติการวิจัย: ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายไร้สาย
โฮมเพจ:
อีเมล: withawat.t@ku.ac.th
โทร: 027970999 ต่อ 1469