ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :  
การศึกษา:
Ph.D. Computer Science (Software Engineering), University College London, UK, 2552
  Aus- und Weiterbildung IT-Wirtschaftsberater, InWEnt, Germany, 2546 
  M.Sc. Information Technology (Software Engineering), University of Nottingham, UK, 2544
  ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541
งานวิจัยที่สนใจ: Software Engineering Tools and Techniques, Software Engineering Economics, The Business of Software, New Technology Ventures and Technology Entrepreneurship
ห้องปฏิบัติการวิจัย: ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
โฮมเพจ: https://www.cpe.ku.ac.th/~pb/
อีเมล: panuchart.b@ku.th
โทร: 027970999 ต่อ 1469