อรนุช บุตรศรีคุ้ย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล: cpe @ ku.ac.th
โทร: 027970999 ต่อ 1450

ศรีวรรณ ไวมาลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล: fengsws @ ku.ac.th
โทร: 027970999 ต่อ 1404

ลักษณา อุณหรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล: fenglno @ ku.ac.th
โทร: 027970999 ต่อ 1403

ภัคจิรา หิรัณจารุกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล: fengprh @ ku.ac.th
โทร: 027970999 ต่อ 1450

สุนันท์ ไหมเลื้อย
ช่างเทคนิค ชำนาญงาน

อีเมล: fengsnm @ ku.ac.th
โทร: 027970999 ต่อ 1437

นิสิต พรหมมา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อีเมล: fengnsp @ ku.ac.th
โทร: 027970999 ต่อ 1434

ฉันทนา สว่างเถื่อน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

อีเมล: fengcns @ ku.ac.th
โทร: 027970999 ต่อ 1403

สมพิศ สุขมี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

อีเมล: fengspso @ ku.ac.th
โทร: 027970999 ต่อ 1450