ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)
ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)
ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Software and Knowledge Engineering)
ชื่อย่อ :  B.Eng. (Software and Knowledge Engineering)

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

โครงสร้างของหลักสูตร

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 13 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96  หน่วยกิต
  • วิชาแกน 10 หน่วยกิต
  • วิชาเฉพาะด้าน 76 หน่วยกิต
   • กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกิต
   • กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 9 หน่วยกิต
   • กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 32 หน่วยกิต
   • กลุ่มโครงสร้างและพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต
   • กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 4 หน่วยกิต
   • กลุ่มทักษะและเทคนิควิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ 5 หน่วยกิต
   • กลุ่มพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 11 หน่วยกิต
  • 2.3 วิชาเลือก 10 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 9 หน่วยกิต