ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ    : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม  : Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
ชื่อย่อ    : B.Eng. (Computer Engineering)

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 13 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 111 หน่วยกิต
  • วิชาแกน 40 หน่วยกิต
   • วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต
   • วิชาแกนทางวิศวกรรม 19 หน่วยกิต
  • วิชาเฉพาะด้าน 55 หน่วยกิต
   • กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 3 หน่วยกิต
   • กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีทางซอฟต์แวร์ 21 หน่วยกิต
   • กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 13 หน่วยกิต
   • กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 12 หน่วยกิต
   • กลุ่มทักษะวิชาชีพและจรรยาบรรณ 6 หน่วยกิต
  • วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

แผนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ไม่เรียนสหกิจศึกษา

แผนการศึกษาสำหรับนิสิตที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565