ห้องปฏิบัติการวิจัยวิเคราะห์และค้นคว้าความรู้จากสื่อประสม (MAD)
อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 705

อาจารย์ประจำห้องวิจัย

งานวิจัย

บุคลากรประจำห้องวิจัย

  1. นาย จิตดำรง ปรีชาสุข
  2. นางสาว อรอุมา พร้าโมต