ห้องปฏิบัติการวิจัยเชิงทฤษฎี (theory) 
อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8 ห้อง 805

อาจารย์ประจำห้องวิจัย

งานวิจัย

  • อัลกอริทึมบนกราฟ (Graph algorithms)
  • ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงคำนวณ (Computational Learning Theory)

บุคลากรประจำห้องวิจัย

  1. นาย อดิศักดิ์ สุภีสุน
  2. นาย อรรถกร พุธวัฒนะ
  3. นาย ณัฐวุฒิ เพ็ชรมาก