ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์และสถาปัตยกรรม (SEAL) 
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ประจำห้องวิจัย

งานวิจัย

 • กรอบแนวทางสถาปัตยกรรมองค์กร ของรัฐบาลไทย
  ( Thailand Government Enterprise Architecture Framework (TGEA) )
 • สถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อการพัฒนาระบบหน้าต่างบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอำนวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศ
  (Enterprise Architecture to develop National Single Window for Trade Facilitation )
 • กรอบแนวทางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Framework)
 • กระบวนการสร้างความสอดคล้องของข้อมูลระดับองค์กร (Enterprise-wide Data Harmonization Method)
 • สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ และ การบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Architecture and Project Management)

บุคลากรประจำห้องวิจัย

 1. นายศรายุทธ ฉายสุริยะ
 2. น.ส.ศศิธร ชัยสุริยะ
 3. นางสายสมร นาคลดา
 4. นางทิพย์ภาภรณ์ ทิพย์พญาชัย