ห้องปฏิบัติการสมรรถนะและความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (PERF)
อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8 ห้อง802

อาจารย์ประจำห้องวิจัย

งานวิจัย

  • การตรวจความคล้ายเอกสารภาษาไทยอย่างรวดเร็ว (Anti-KobPae++)
  • การให้บริการภาพสามมิติทางการแพทย์ผ่านทางบริการเว็บ (High-Performance Web Services for Real-Time 3D Rendering)
  • พาสเซอร์ภายใต้กรอบ (GFG Parser Generator Based on the Grammar Flow Graph)
  • แนวทางการออกแบบและนโยบายความปลอดภัยของศูนย์ไบโอเมตริกซ์ (Security Policy and Design for National Biometric Center)