ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบเครือข่ายบ้านอัจฉริยะและการขัดแย้งกันของเซอร์วิส (SHNS)
อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8 ห้อง 803

อาจารย์ประจำห้องวิจัย 

งานวิจัย

  • การตรวจสอบการขัดแย้งกันของการให้บริการในระบบเครือข่ายบ้านอัจฉริยะ (Detecting Feature Interactions in Home Appliance Networks)
  • การแก้ไขปัญหาเซอร์วิสอินเตอร์แอคชั่นในระบบโฮมเน็ตเวิร์ก (Resolution of feature interactions in integrated services of home network system)

บุคลากรประจำห้องวิจัย

  1. นางสาว นภาภรณ์ เชื้อชาติ
  2. นาย ศุกล ตระกูลใหญ่