ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายไร้สาย (IWING)
อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 710

อาจารย์ประจำห้องวิจัย

งานวิจัย

 • เครือข่ายไร้สาย (Wireless Networks)
 • เครือข่ายตรวจรู้แบบไร้สาย (Wireless Sensor Networks)
 • การออกแบบและวิเคราะห์โปรโตคอล (Protocol Design and analysis)
 • การประเมินประสิทธิภาพเครือข่าย (Network Performance Evaluation)

บุคลากรประจำห้องวิจัย

 1. นส.สุชาดา ชมจันทร์
 2. นายภาสกร ทิวัฑฒานนท์
 3. นายทรงฤทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
 4. นายวรพล ตั้งก่อเกียรติกุล
 5. นส.ธรรมรักษ์ คัมภีร์ภัทร
 6. นส.กฤตา ปัทมสิริวัฒน์
 7. นายชยธร สิมะเสถียร
 8. นายฐิติกร ตัณฑวุฑโฒ
 9. นายบริรักษ์ มูลผลา
 10. ดร.สุชัยศรี ไลออน