ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมสารสนเทศและความรู้ขนาดใหญ่ (MIKE)
อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 707

อาจารย์ประจำห้องวิจัย

งานวิจัย

 • การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval)
 • การสืบค้นเว็บ (Web Search)
 • การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม (Social Network Analysis)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)

บุคลากรประจำห้องวิจัย

 1. นางสาวชญาดา จันมาค้อ
 2. นางสาวรัตนา พวงปัญญา
 3. นายคุณัช ฉัตรมงคลพร
 4. นายเทียมเทพ คำเกษ
 5. นายณธกร ธนาชัยหิรัญ
 6. นายสุภัคพงศ์ จินารัตน์
 7. นายอุดมพร ตุงคะศิริ