ห้องปฏิบัติการวิจัยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ (DSTRL)
อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8

อาจารย์ประจำห้องวิจัย

งานวิจัย

  • ทฤษฎีระบบฐานข้อมูล (Database technology)
  • การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยเว็บและโมบายเทคโนโลยี (Application development using web based and mobile technology)
  • การบริหารจัดการเทคโนโลยี (Management of Technology)
  • คุณภาพสารสนเทศ และมาตรฐานข้อมูล (Data quality and standards)
  • รัฐบาลอิเลคโทรนิกส์ (e-Government db)