ห้องปฏิบัติการการจัดการความรู้และนวัตกรรม (IKM)
อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 704

อาจารย์ประจำห้องวิจัย

งานวิจัย

 • ระบบการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology and Knowledge Management System)
 • ระบบจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)
 • การบริหารโครงการด้านไอที (IT Project Management)
 • ระบบการประมวลผลภาพ (Image Processing System)

บุคลากรประจำห้องวิจัย

 1. นางสาววรัญญาภรณ์ สิริพิพัฒนพร
 2. นายมานะ แซ่ลิ้ม
 3. นางสาวพัชรากร โรจนาภรณ์
 4. นายเอกภัทร เฉยศิริ
 5. นางสาวพัชรี พรมฤทธิ์
 6. นางสาวชนัญชิดา สีพนม
 7. นางสาวกฤษรัก วังหาญ