ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายประยุกต์ ( ANRES ) อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 709

อาจารย์ประจำห้องวิจัย

งานวิจัย

  • เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)
  • ความมั่นคงปลอดภัยอินเทอร์เน็ต (Internet Security)
  • การตรวจวัดเครือข่าย (Network Measurement)

บุคลากรประจำห้องวิจัย

  1. นายกษม โคตรอาษา
  2. นายสุรชัย จิตรพินิจยล
  3. นายพีรพล ทองภูเบศร์